Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2019 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Хаалттай өрийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 356 2019-12-04 Үзэх Татах
2 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 355 2019-12-04 Үзэх Татах
3 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 354 2019-12-04 Үзэх Татах
4 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийг бүтцийг батлах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 353 2019-12-04 Үзэх Татах
5 "Албан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм"-ийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 352 2019-12-04 Үзэх Татах
6 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 351 2019-12-04 Үзэх Татах
7 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 350 2019-12-04 Үзэх Татах
8 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 349 2019-12-04 Үзэх Татах
9 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 348 2019-12-04 Үзэх Татах
10 Эрх бүхий тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 347 2019-12-04 Үзэх Татах
11 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 346 2019-12-04 Үзэх Татах
12 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 344 2019-12-04 Үзэх Татах
13 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 343 2019-12-04 Үзэх Татах
14 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 342 2019-12-04 Үзэх Татах
15 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 341 2019-12-04 Үзэх Татах
16 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 340 2019-12-04 Үзэх Татах
17 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэлээс хасах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 339 2019-12-04 Үзэх Татах
18 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 338 2019-12-04 Үзэх Татах
19 Хаалттай өрийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 337 2019-12-04 Үзэх Татах
20 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 336 2019-12-04 Үзэх Татах
21 Дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 335 2019-12-04 Үзэх Татах
22 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 334 2019-12-04 Үзэх Татах
23 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 333 2019-12-04 Үзэх Татах
24 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх болон номинал данс эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 332 2019-12-04 Үзэх Татах
25 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 331 2019-12-04 Үзэх Татах
26 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 330 2019-12-04 Үзэх Татах
27 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 329 2019-12-04 Үзэх Татах
28 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 328 2019-11-25 Үзэх Татах
29 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 327 2019-11-25 Үзэх Татах
30 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 326 2019-11-25 Үзэх Татах
31 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 325 2019-11-25 Үзэх Татах
32 Салбарыг бүртгэлээс хасах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 324 2019-11-25 Үзэх Татах
33 Давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 323 2019-11-25 Үзэх Татах
34 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 322 2019-11-25 Үзэх Татах
35 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 321 2019-11-25 Үзэх Татах
36 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 320 2019-11-25 Үзэх Татах
37 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 319 2019-11-25 Үзэх Татах
38 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 318 2019-11-25 Үзэх Татах
39 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 317 2019-11-25 Үзэх Татах
40 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 316 2019-11-25 Үзэх Татах
41 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 315 2019-11-25 Үзэх Татах
42 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 314 2019-11-25 Үзэх Татах
43 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 313 2019-11-25 Үзэх Татах
44 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 312 2019-11-25 Үзэх Татах
45 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 312 2019-11-25 Үзэх Татах
46 Үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 311 2019-11-25 Үзэх Татах
47 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 310 2019-11-25 Үзэх Татах
48 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 309 2019-11-25 Үзэх Татах
49 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 308 2019-11-25 Үзэх Татах
50 Нэр бүхий 3 үнэт цаасны компанийн үндсэн харилцагчдын дансыг шилжүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 307 2019-11-25 Үзэх Татах