Нэмэгдсэн: 2018-11-01 05:18:00

Үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, байгууллагуудыг чадавхжуулах, эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлэх, цаашлаад зээлийн хүүг бууруулах нөхцөлийг бий болгох бодлогын хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хороо ББСБ-уудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг үе шаттай нэмэгдүүлэх зохицуулалт явуулж байна. Бодлогын дагуу ББСБ-ууд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлж, Хорооны бүртгэл, мэдээлэлд тухай бүр тусгуулж байна. Энэ оны аравдугаар сард л гэхэд нийт 20 ББСБ-ын бүртгэлд өөрчлөлт оруулсны 11 нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлж, зургаа нь шинэ салбараа нээжээ.

Аж ахуй нэгжийн нэр

Огноо

Тушаалын дугаар

Тушаалын утга

1

"Ньюстарфинанс ББСБ" ХХК

2018.10.16

№545

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

2

"Кредитпрогресс ББСБ" ХХК

2018.10.16

№546

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах

3

"Тэгшдаянкапитал ББСБ" ХХК

2018.10.16

№547

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах

4

"Алтантэвшуул ББСБ" ХХК

2018.10.16

№548

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах

5

"Солонгокапитал ББСБ" ХХК

2018.10.16

№549

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах

6

"Эйар и симоргажкорпорэйшн ББСБ" ХХК

2018.10.16

№550

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

7

"Шинэхэнинвест ББСБ" ХХК

2018.10.16

№551

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

8

"Бүрэнфинанс ББСБ" ХХК

2018.10.16

№552

Салбар байгуулах

9

"Ардкредит ББСБ" ХХК

2018.10.16

№553

Салбар байгуулах

10

"Централкапитал ББСБ" ХХК

2018.10.16

№554

Салбар байгуулах

11

"Эксклюзивчэнж ББСБ" ХХК

2018.10.16

№555

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

12

"Тэгшсаятан ББСБ" ХХК

2018.10.16

№556

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах

13

"Ихмөнхгол ББСБ" ХХК

2018.10.16

№557

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

14

"Бэрсфинанс ББСБ" ХХК

2018.10.16

№558

Салбар байгуулах

15

"Молор-Орд ББСБ" ХХК

2018.10.26

№570

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах

16

"Бизнес-Инвестдевелопмент ББСБ" ХХК

2018.10.26

№571

Салбар байгуулах

17

"Капиталконтинентинвестмент ББСБ" ХХК

2018.10.26

№572

Салбар байгуулах

18

"Өсөхкапитал ББСБ" ХХК

2018.10.26

№573

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

19

"Праймрейт ББСБ" ХХК

2018.10.26

№574

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийнхэмжээ, Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах

20

"Хөгжилфинанс" ХХК

2018.10.26

№575

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах