Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЧУХАГ-ЭРДЭНЭ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/332
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №45 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.02.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0.611005017
6 Компанийн регистрийн дугаар 3312674
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Я.Алтаннавч   99176764
9 Компанийн  хаяг байршил ДОА, Замын-Үүд сум, 1-р баг, 10р хэсэг

Я.Алтаннавч

Я.Алтаннавч