Нүүр > БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ > ҮЦЗЗ-Хөрөнгө оруулалтын менежмент

Д/д

 Журмаар тогтоосон шаардлагатай баримт бичиг

Зохицуулж буй журмын заалт

Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын менежментийн тусгай зөвшөөрөл авахад “Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны тухай журам”-ын дагуу дараах баримт бичгийг Хороонд бүрдүүлж ирүүлнэ.

1

Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /энэ журмын 1 дүгээр хавсралтын дагуу/;

3.1.1.

2

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.1.2.

3

Компанийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх талаарх шийдвэр

3.1.3.

4

Компанийн дүрэм

3.1.4.

5

Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасныг болон үүсгэн байгуулагчдаас оруулсан хөрөнгө нь хууль ёсны орлого болохыг нотлох баримт, үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол сүүлийн 3 жилийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, татвар төлөгчийг тодорхойлох баримт

3.1.5.

6

Тухайн компанийн нийт хувьцааны 1 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

3.1.6.

7

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, менежерүүд болон үндсэн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах мэргэжилтний дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хэлбэрээр ирүүлнэ.

1. энэхүү журмын хавсралт 2-оор гаргасан дэлгэрэнгүй анкет;

2. гүйцэтгэх удирдлага, менежерүүд болон үндсэн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах мэргэжилтнүүдийн үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажил үйлчилгээ эрхлэх эрхийн үнэмлэхийн хуулбар;

3. тэдгээр нь гэмт хэрэгт холбогдож, ял шийтгэгдэж байгаагүй талаар цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;

4.санхүүгийн байгууллагад ажиллаж байхдаа сүүлийн 1 жилийн хугацаанд захиргааны хариуцлага хүлээж байгаагүй, мөн зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан санхүүгийн байгууллагад эрх бүхий албан тушаал хашиж байгаагүй талаар Монгол 3.1.1.банк, Хорооны холбогдох газрын тодорхойлолт.

3.1.7.

8

Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ийн гишүүд, үндсэн үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэх ажилтнууд нь энэ журмын 2.2-т заасан шаардлагыг хангаж байгаа тухай тэдгээр этгээдийн өөрсдийн гараар бичиж нотариатаар баталгаажуулсан тодорхойлолт, холбогдох диплом, сертификатын хуулбар;

3.1.8.

9

Ажлын байр, тоног төхөөрөмжийн талаарх мэдээлэл, өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрчилгээ, тоног төхөөрөмж болон програмын тодорхойлолт;

3.1.9.

10

Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани нь дараахь журмуудыг боловсруулан нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлаар баталсан байна:

3.2.1. хөрөнгө оруулалтын компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам;

3.2.2. хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн дотоод хяналтын журам;

3.2.