Нүүр > БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ > Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

Д/д

 Журмаар тогтоосон шаардлагатай баримт бичиг

Зохицуулж буй журмын заалт

Компани нь дүрмийн сангийнхаа өөрчлөлтийн талаар тухай бүрд Хороонд мэдэгдэж, зөвшөөрөл авч байна. Зөвшөөрлийг авахдаа эдгээр өөрчлөлтийн дагуу аливаа гүйлгээ, төлбөр хийхээс өмнө Ердийн даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам-ын 3.1-3.4 дэх заалтын дагуу шаардлага хангасан дараах баримт бичгийг Хороонд бүрдүүлж ирүүлнэ. Үүнд:

1

Өргөдөл (өөрчлөлт оруулах болсон үндэслэл, тайлбарыг оруулах);

3.1.1.

2

Компанийн шинэ хувь нийлүүлэгч нь Даатгалын тухай хуулийн 20.10 болон Хорооны 2007 оны 193 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар”-т заасан тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг болон даатгагчийн ашиг сонирхолд нөлөөлөхүйц албан тушаал эрхэлдэггүй гэсэн шаардлагыг хангасан талаарх баримт бичиг;

3.1.2.

3

Шинэ хувь нийлүүлэгчийн тодорхойлолт (энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтын дагуу гаргах);

3.1.3.

4

Дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтцийг өөрчилсөнтэй холбогдуулан компанийн дүрэмд орох нэмэлт өөрчлөлт (дүрэм өөрчлөгдөх шаардлагатай бол);

3.1.4.

5

Дүрмийн санд оруулсан хөрөнгө нь мөнгө угаах, алан хядах ажиллагааг санхүүжүүлэхтэй холбогдсон сэжиг бүхий гэж үзвэл Хороо нэмэлт мэдээлэл шаардаж болно;

3.1.5.

6

Хувьцаат компанийн хэлбэрээр байгуулагдсан компанийн хувьд хувьцааны эзэмшигч өөрчлөгдсөн тухай Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс ирүүлсэн тодорхойлолт, хувьцаа эзэмшигчийн дансны үлдэгдэл бүхий хуулга.

3.1.6.