Нүүр > БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ > Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

Д/д

 Журмаар тогтоосон шаардлагатай баримт бичиг

Зохицуулж буй журмын заалт

Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ердийн даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д заасан шаардлагыг хангаж, баримт бичгийг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ. Үүнд:

1

Компанийн оноосон нэр өөрчлөх тухай Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэр;

3.16.1.

2

Улсын бүртгэлийн албанаас авсан шинэ оноосон нэрийн тодорхойлолт;

3.16.2.

3

Компанийн өөрчлөлт оруулсан дүрэм;

    3.16.3.

4

Бусад шаардлагатай баримт материал.

3.16.4.