Нүүр > БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ > Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

Д/д

 Журмаар тогтоосон шаардлагатай баримт бичиг

Зохицуулж буй журмын заалт

Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ердийн даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д заасан шаардлагыг хангаж, баримт бичгийг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ.Үүнд:

1

Салбар нээх тухай даатгалын байгууллагын хүсэлт, шийдвэрийн хамт;

3.9.1.

2

Салбарын удирдлагын болон орон тооны ажиллагсдын тодорхойлолтыг гаргаж ирүүлэх (энэ журмын 3 дугаар хавсралтаар гаргах);

3.9.2.

3

Салбарын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө болон даатгалын төлөөлөгч, даатгуулагч иргэдэд зориулсан сургалт, сурталчилгаа явуулах жилийн ажлын төлөвлөгөө;

3.9.3.

4

Салбарын үйл ажиллагаа явуулах орон байр (түрээслэх эсэх), үйл ажиллагаанд ашиглах тоног төхөөрөмж, ашиглах программ хангамж;

3.9.4.

5.Даатгалын компанийн салбар нь жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд дараах баримт бичгийг нэмж ирүүлнэ.

5.1

Арилжааны банкны тухайн аймаг, орон нутаг дахь салбарт нээсэн даатгалын салбарын дансны дугаар;

3.9.51.

5.2

Жолоочийн хариуцлагын даатгалын тохиолдлыг шалгах шуурхай албаны бүтэц, бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалтын талаарх танилцуулга;

3.9.52.

5.3

Салбарт ажилуулах суурин утасны дугаар, интернэтэд холбогдсон эсэх магадлал, тухайн аймаг, орон нутагт бүртгэлтэй голлох хэрэглэгчдийн суурин утасны жагсаалтын хуулбар;

3.9.53.

5.4

Дуудлагын зориулалтын автомашины гэрчилгээний нотриатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

3.9.54.

5.5

Мэдээллийн сангийн программ дээр ажиллах ажилтай холбогдох сургалтанд хамрагдсан талаарх танилцуулга;

3.9.55.

5.6

Салбараас даатгалын нөхөн төлбөр олгохтой холбогдсон журмын төсөл.

3.9.56.