Нүүр > БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ > БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Д/д

 Журмаар тогтоосон шаардлагатай баримт бичиг

Зохицуулж буй журмын заалт

Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахын тулд “Ердийн даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам-ын2.36-2.38 дахь заалтын дагуу шаардлага хангасан дараах баримт бичгийг Хороонд бүрдүүлж ирүүлнэ. Үүнд:

1

Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдлийг энэ журмын 6 дугаар хавсралтын дагуу гаргаж, энэ журмын 2.32-2.35-д заасан шаардлагыг хангасан нотолгоо баримт бичгийн хамт ирүүлнэ.

 2.32. Даатгалын сургалтанд хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байх. Даатгалын төлөөлөгч нь хэрэв хуулийн этгээд бол даатгалын төлөөлөгчөөр ажиллах ажилтнууд нь энэхүү шаардлагыг хангасан байх.

2.33. Даатгалын тухай хуулийн дагуу даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан даатгагчаас олгосон даатгалын төлөөлөгчөөр ажиллах зөвшөөрөлтэй байх.

2.34. Даатгагчтай хамтран ажиллах гэрээтэй байх.

2.35. Даатгалын төлөөлөгчөөр ажиллах этгээд нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, аж ахуй нэгж болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3.1.4-т заасан “нийтийн албан тушаалтан” биш байх.

2.36.

2

Энэ журмын 3 дугаар хавсралтын дагуу даатгалын боловсон хүчний тодорхойлолтыг иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт ирүүлнэ. Төлөөлөгч нь хэрэв байгууллага бол төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх этгээд нь энэхүү тодорхойлолтыг байгууллагын танилцуулгын хамт гаргаж ирүүлнэ.

2.37.

3

Гадаадын иргэн Монголын даатгалын компанийн төлөөлөгчөөр ажиллах бол нэмэлт материал Хороо шаардаж болно. Гадаадын даатгагчийн төлөөлөгчийг Монголд ажиллуулах асуудлыг Даатгалын тухай хуулийн 14.2.11 дэх заалтын дагуу Хорооноос баталсан журмаар зохицуулна.

2.38.