Нүүр > БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ > Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

 

Д

 Журмаар тогтоосон шаардлагатай баримт бичиг

Зохицуулж буй журмын заалт

Даатгалын байгуулга нэмэлт даатгалын ангилал, төрөл, хэлбэрийг эрхлэх тухай хүсэлт гаргахдаа Ердийн даатгал, давхар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам-ын 3.20-3.25 дахь заалтын дагуу шаардлага хангасан дараах баримт бичгийг Хороонд бүрдүүлж ирүүлнэ. Үүнд:

1

Даатгалын байгуулга нэмэлт даатгалын ангилал, төрөл, хэлбэрийг эрхлэхийг хүссэн өргөдөл;

3.20.

2

Нэмэлт даатгалын хэлбэрийн журам, даатгалын гэрээ болон  баталгааны нөхцөл, загвар;

3.21.

3

Даатгалын тухай хуулийн 14.2.5 болон Хорооны 2007 оны 190 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Даатгалын хэмжээ, даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох аргачлал”-д заасны дагуу тооцоолол хийсэн хураамжийн хувь хэмжээний тооцоолол, танилцуулга;

3.22.

4

Нэмэлт даатгалын хэлбэрийн зөвшөөрөл олгохын тулд Хорооноос уг даатгалын хэлбэртэй холбогдсон нарийн мэргэжлийн шинжээч ажиллуулах шаардлага тавьж болно. Энэ тохиолдолд даатгалын компани нь холбогдох мэргэжлийн шинжээчээр авч ажиллуулсан хүний тодорхойлолтыг тухайн мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөнийг нотлох дипломын хуулбарын хамт ирүүлнэ.

3.25.