Нүүр > БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ > ҮЦЗЗ-Кастодиан

Д/д

 

Журмаар тогтоосон шаардлагатай баримт бичиг

Зохицуулж буй журмын заалт

Кастодианы тусгай зөвшөөрөл авахад Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2014 оны 85/А106 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан. “Кастодианы тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам”-ын дагуу дараах баримт бичгийг Хороонд бүрдүүлж ирүүлнэ.

1

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

2.4.1

2

Нэгдмэл сонирхолтой этгээд /холбогдох этгээд/-ийн талаарх мэдээлэл, танилцуулга;

2.4.2

3

Төлөөлөн удирдах зөвлөл, аудитын хорооны дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагын талаарх дор дурдсан мэдээлэл:

1. Дэлгэрэнгүй анкет

2. Банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлтэй, хугацаандаа татвар төлөөгүй, эсхүл хугацаа хэтрүүлж төлсөн өр, төлбөртэй, шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийн дагуу өр төлбөртэй эсэх тухай тодорхойлолт

3. Хороо энэхүү журмын 2.4.3.2-т заасан банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлтэй эсэх тодорхойлолтыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн цагдаагийн байгууллага, эсхүл Зээлийн мэдээллийн санд хандан авна.

2.4.3

4

Кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой дор дурдсан дотоод дүрэм, журмууд:

1. Харилцагчийн мэдээлэл, баримт бичгийг ашиглах, хадгалах, хамгаалах журам

2. Кастодианы үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг харилцагчид хүргэх журам

3. Гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм

4. Сонирхлын зөрчлийг тодорхойлох, сэргийлэх, илрүүлэх, мэдээлэх журам

5. Давагдашгүй хүчин зүйл болон хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан гамшиг зэрэг гадны хүчин зүйл үүсэхэд сэргийлэх, авах арга хэмжээний тухай журамп

6. Зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам

7. Эдийн засгийн болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам

8. Кастодианы үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, хэрэв түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

2.4.4

5

Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн Хороонд бүртгэлтэй аудитын компаниар, эсхүл олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аудитын компаниар баталгаажуулсан сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан;

2.4.5

6

Энэ журмын 10 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан эрсдэлийн удирдлагын бодлого;

2.4.6

7

Техник, программ хангамжийн талаарх техникийн тодорхойлолтыг энэ журмын 8 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан эсэхийг тодорхойлох;

2.4.7

8

Кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх нэгжийн эрх бүхий албан тушаалтан, мэргэжилтний хавсралтаар баталсан дэлгэрэнгүй анкет;

2.4.8

9

Банкны тухай хуулийн 6.4-д зааснаар кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэхэд татгалзахгүй тухай Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн албан бичиг;

2.4.9

10

Хорооноос үндэслэлтэй гэж үзсэн бусад баримт бичиг

2.4.10