Нүүр > БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ > БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Бүрдүүлэх бичиг баримтын нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 "Хөвсгөл алтан дуулга" ХК-ийн нэмж гаргах энгийн хувьцааг бүртгэх тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-06-29 Үзэх Татах
2 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-06-29 Үзэх Татах
3 "Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-06-06 Үзэх Татах
4 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-06-06 Үзэх Татах
5 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох, төвлөрүүлэх журам батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-04-01 Үзэх Татах
6 “Нийслэл-Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-04-01 Үзэх Татах
7 Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалтай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-04-04 Үзэх Татах
8 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2011-05-12 Үзэх Татах
9 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-03-11 Үзэх Татах
10 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-03-11 Үзэх Татах
11 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-03-11 Үзэх Татах
12 Журам батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-01-10 Үзэх Татах
13 Жолоочийн даатгалын тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2011-10-06 Үзэх Татах
14 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2008-03-28 Үзэх Татах
15 Компанийн тухай хууль БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2011-10-06 Үзэх Татах
16 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 1998-01-08 Үзэх Татах
17 Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 1995-10-31 Үзэх Татах
18 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2010-04-23 Үзэх Татах
19 Жолоочийн даатгалын тухай хууль БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2011-10-06 Үзэх Татах
20 Зээлийн мэдээллийн тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2011-10-20 Үзэх Татах
21 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2013-05-31 Үзэх Татах
22 БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-01-01 Үзэх Татах
23 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2005-11-17 Үзэх Татах
24 Даатгалын тохиолдлын тодорхойлолтыг бүрдүүлэх заавар БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
25 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журмын хавсралт тайлангууд БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
26 Захиргааны хариуцлагын тухай хууль БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 1992-11-27 Үзэх Татах
27 БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2014-07-03 Үзэх Татах
28 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
29 Давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
30 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2017-10-19 Үзэх Татах
31 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-06-06 Үзэх Татах
32 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэг БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-21 Үзэх Татах
33 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам”-ын хавсралт БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
34 Урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
35 Даатгалын байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөл олгох, бүртгэх БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
36 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
37 Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны тухай журам БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-05-20 Үзэх Татах
38 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2005-11-17 Үзэх Татах
39 Investment Fund Law of Mongolia БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-01-01 Үзэх Татах
40 Regulation on Mutual Investment Fund Operation БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-06-15 Үзэх Татах
41 Mongolian Law on Securities Market БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2013-05-24 Үзэх Татах
42 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2009-11-23 Үзэх Татах